«Et bærekraftig utviklingsprosjekt starter med en god plan»

stein hamre arkitektkontor har bred kompetanse og erfaring innen plan og landskap. Vi jobber for å sikre at områders kvaliteter og særegenheter blir utnyttet på best mulig måte, samtidig som vi jobber målrettet for å etterkomme kundens ønsker. Alle våre planer utarbeides ut fra et bærekraftig utviklingsperspektiv, og vi mener at en positiv områdeutvikling sørger for å ivareta og legge til rette for trygge og gode bomiljø, nabolag, byrom, sentrumsområder, uteområder, grøntareal og områder for rekreasjon. Dette oppnår vi gjennom forståelse for eksisterende kvaliteter i omgivelsene, som må sees i sammenheng med elementer som skal tilføres et område.

Vi tar også langsiktige / strategiske oppdrag innen landskaps- og arealplanlegging, stedsutvikling og tilrettelegging for naturbasert reiseliv. I arbeidet er vi opptatt av at verdifulle natur- og kulturmiljøer forvaltes på best mulig måte og utarbeider miljø- og landskapsstrategier som sikrer dette. Målet er å skape gode helsefremmende boligområder, grøntanlegg og uteområder, og sikre dette gjennom detaljplaner for gater og uterom.

Vi har solid kunnskap om regelverk og bestemmelser som er premissgivende for en plan. Vår lange erfaring fra planlegging i Nord-Norge har gitt oss viktig kunnskap og forståelse for hvordan lysforhold, vær og klima, natur, topografi og landskap i særlig grad stiller krav til god planlegging i et stadig mer variert og barskt klima. I kombinasjon med fagkunnskap om god utforming av byer, nabolag, uteområder, grøntareal, landskapsøkologi, stedstilpassede planter, overvanns- håndtering, geologi samt jord- og terrengendringer kan vi sikre at arealer blir utnyttet på best mulig måte, i tråd med FNs bærekraftmål. Samtidig er vi også opptatt av at et bærekraftig Nord-Norge må ta i betraktning at demografi og bosettingsmønstre har særegne lokale kvaliteter og forankringer som må tas hensyn til for både å opprettholde samt skape videre attraktivitet i regionen.

Steds- og landskapsanalyser

For å utvikle et sted er det viktig med grundige forhåndsanalyser av stedet. Slike steds- og landskapsanalyser kartlegger utfordringer og muligheter for utvikling og danner derfor grunnlaget for videre planer.

Les mer

Vår kartlegging kan innebære:

 • Naturmangfold
 • Blå-grønne strukturer
 • Infrastruktur
 • Historisk utvikling
 • Landskap- og topografi
 • Eiendomsforhold
 • Kulturminner
 • Gate- og byromsstruktur
 • Bebyggelsesstrukturer
 • Risiko- og sårbarhet i området
 • Sol-/skyggeforhold på området
 • Demografi og sosiokulturelle strukturer
 • Stedsidentitet

Landskapsarkitektur og landskapsplaner

Les mer

Våre leveranser kan innebære:

 • Terrengformingsplan
 • Planteplan
 • Skjøtselsplan
 • Plan for overvannshåndtering
 • Tekniske detaljtegninger og konstruksjonsdesign
 • Strategiske langstidsplaner
 • Utomhusplan
 • Teknisk plan
 • Utforming av grønne tak

Reguleringsplaner

Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen reguleringsplan. Vi benytter GisLine fra Norkart AS som gjør det mulig å produsere planer i digitalt format. Planene blir oversendt på papirformat, som pdf-fil, og digitalt som sosi-fil. Om ønskelig kan vi også kvalitetssikre at oversendte data via kommunens egen database, kan implementeres og benyttes direkte som forutsatt uten ytterligere saksbehandling internt i kommunen.

Les mer

Vi gjennomfører, utarbeider og leverer:

 • Prosessledelse
 • Komplette planforslag med plankart, bestemmelser, beskrivelser og miljøsjekkliste
 • Konsekvensutredning i tilfeller hvor omfang og/eller gjeldende forskrift krever dette
 • Planprogram
 • Visualisering/3D-modellering av planprospekt som viser terrengtilpassinger inklusive sol-/skyggediagrammer for aktuell årstid
 • Enkle vegplaner
 • Miljøgater
 • Gang- og sykkelveger

Saksbehandling av arealplaner

Vi bistår med saksbehandling av private/kommunale arealplaner på alle nivå for kommunene.

Les mer

Vår bistand kan innebære:

 • Saksbehandling opp mot søknad om § 12-8 oppstart av planarbeid, § 12-10 utlegging til offentlig ettersyn, og § 12-12 endelig vedtak
 • Være rådgiver/samarbeidspartner ved korrekturlesning av saker, kvalitetssikring av saksframlegg og forslag til vedtak i forbindelse med saksbehandling av private og kommunale planforslag

Mulighetsstudier og stedsforming

Vi tilbyr mulighetsstudier som en del av vårt utredningsarbeid for å finne gode alternativer og aktuelle løsninger for enkelttomter, nabolag, parker og offentlige byrom. Vi leverer mulighetsstudier som selvstendige utredninger, eller som en del av prosessen for en endelig reguleringsplan.

Les mer

En mulighetsstudie kan innebære eller resultere i:

 • Konseptutvikling og konseptskisse av hvordan et sted kan utnyttes og utformes
 • Komplette idékonsept
 • Situasjonsplaner og utomhusplaner
 • Illustrasjoner
 • Volumstudier
 • Visualisering/3D-modellering av forslaget
 • Sol-/skyggeanalyser

Planer for utvikling av byer og tettsteder

Les mer

Vi utvikler analyser og planer som kan innebære:

 • Situasjonsplaner og utomhusplaner
 • Strategiske langtidsplaner
 • Soneplaner for større byområder
 • Plan for grøntområder og friluftsliv
 • Plan for sentrums- og tettstedsutvikling
 • Planer for nabolag og småhusbebyggelse

Bistå kommuneplanens arealdel

Vi bistår som rådgivere og/eller samarbeidspartnere der oppdragsgiver ønsker å kjøre planprosessen selv.

Les mer

Under arbeid med kommuneplanens arealdel kan vi bidra med:

 • Rådgivning
 • Prosessledelse
 • Planprogram
 • Utarbeide komplette forslag med plankart, bestemmelser, beskrivelse og miljøsjekkliste
 • Gjennomføre konsekvensutredning i tilfeller hvor gjeldende forskrift krever dette
 • Kystsoneplanlegging
 • Planer for grønnstruktur og rekreasjonsområder
 • Sentrumsutvikling
 • Strategiske planer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en