Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Vågan lokalmedisinske senter

Tiltaket omfatter nytt lokalmedisinsk senter i Svolvær for Vågan kommune. Anlegget er lokalisert midt i Svolvær sentrum på en krevende tomt med begrenset utvidelsesmulighet, og med en sammensatt bygningsmasse av ulik alder og byggeteknisk standard.

Ombygg / nybygg

Svolvær, Vågan kommune

2014 - 2021

Vågan kommune

ARK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid, Utredning, Regulering

3

Totalentreprise

Arbeidet har omfattet renovering, oppgradering og utvidelse av eksisterende sykehjem med opprinnelig 8 beboerrom til totalt 23 pasientrom fordelt på 4 beboergrupper, alt med støtte fra Husbanken. Alle gruppene har egne stuer og felles kjøkken, samt tilgang til avskjermer uteareal på felles balkong eller terrasse.

I tillegg omfatter prosjektet ny rehabiliteringsavdeling med behandlingsrom og treningssal, samt nye kontorer for fysioterapi, ergoterapeut, samt rådgiver- og legekontor i tilknytning til psykiatri og rus.

Ut over dette er eksisterende legesenter bygget om og utvidet med nye legekontor, en ny legevakt inkludert nytt akuttmottak med nødvendige støttefunksjoner, samt ny resepsjon i kombinasjon med venterom for besøkende.

Ny personalinngang er etablert og avskjermet fra øvrig trafikk til/fra bygget. Det er også etablert en egen personalkantine og møterom i nær tilknytning til hovedinngang med utgang til et eget skjermet uteareal.

I en ny underetasje til sykehjemmet er det etablert et stort hjelpemiddellager som både skal betjene interne og eksterne behov i Vågan kommune.

Alle tekniske anlegg er enten oppgradert og/eller skiftet ut med nye i hht kravene i TEK10/TEK17.

Anleggets utomhusarealer er rustet opp og utvidet med ansatteparkering i egen åpen parkeringskjeller, og besøkendeparkering i nær tilknytning til anleggets hovedinngang.

Alle byggets funksjoner er forøvrig løst i hht dagens krav til universell utforming.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en