Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Lofotkraft

Nytt administrasjonsbygg for Loftkraft, lokalisert i Svolvær. Gjennom prosjektet har det vært stort fokus på klimaforhold og orientering i forhold til sol og lys. I planløsning og organisering av funksjoner er målsettingen å utforme et moderne, fleksibelt, elastisk og arealeffektivt bygg som gir gode arbeidsforhold . I planleggingen har vi vært ute etter å gi prosjekt- og byggeier et solid og fremtidsrettet bygg mht forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

Nytt administrasjonsbygg

Svolvær

201280

Lofotkraft

ARK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid, Mulighetsstudie

3 300 m2

2

Hovedentreprise

Målsetting og situasjonskonsept

Ved organisering og volumoppbygging av bygningsmassen på tomta har vi ønsket å ta vare på og forsterke de kvaliteter og muligheter som ligger i eksisterende tomt mht adkomstforhold, henvendelse/utsikt, klimaforhold samt orientering i forhold til sol og lys. Når det gjelder utforming har vi lagt vekt på at bygget skal være “lettleselig” ved å åpne et forholdsvis lukket volum i inngangsparti og vestibyleområdet, samt møteplasser ietasjene over. Det er selvsagt også åpnet ut mot den fantastiske utsikten man får fra 3.etasje; særlig fra kantineområdet. I planløsning og organisering av funksjoner er målsettingen å utforme et moderne, fleksibelt, elastisk og arealeffektivt bygg som gir gode arbeidsforhold . I planleggingen har vi vært ute etter å gi prosjekt- og byggeier et solid og fremtidsrettet bygg mht forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

Situasjon
1. Tomt: Tomta er et utsprengningsområde på Vårsetøya som er avgrenset av bergvegger: fysisk (og visuelt} mot øst og sør, og visuelt mot vest. Mot nord grenser den opp mot nabotomt. Tomta er i utgangspunktet en «gryte» og man må noe opp i høyden for å sikre området mht. en forhøyet vannstand, og for å få fullt utbytte av utsikten og nord på tomta for optimale solforhold.

2. Organisering: Et 12 meter bred og 56,5 meter langt kontorbygg i tre etasjer er plassert nord på tomta. Mellom bygget og nabotomta i nord ligger parkering/ gjesteparkering og en rekke av garasjer for prosjektlederbiler. Vinkelrett på dette bygget ligger lager og garasjer med plasser for montørbiler i et 2-etasjes bygg. Her finner vi også en del kontorer og rom av teknisk karakter i begge etasjer. Dette deler tomta i en del mot øst som danner en driftsgård mellom bygget og den østlige fjell-avgrensningen av tomta. Her finner vi driftsgården med adkomst til garasjene, verksted, sykkelparkering, montør-inngang, tilbringertjenester og miljøstasjoner. I den vestlige og sørlige delen av tomta finner vi adkomst og parkeringsplasser for ansatte samt varelevering fra semi-trailer.

3. Adkomst: Det er tre adkomster/avkjørsler til tomta: -den første man kommer til i nord er til byggets hovedinngang for besøkende. Her finner vi også gjesteparkeringen og garasjer for prosjektlederbiler. -den andre er inn til ansatteparkering, og 18/2176 -den tredje lengst i sør er inn til vareleveranse lager og hovedadkomst til driftsgård (se pkt. 2). Driftsgården er avgrenset med gjerder og porter.


Struktur, Materialer og organisering

Kontorfløy:
Konstruksjonsprinsippet er her ringmur, brannisolerte stålsøyler/stålbjelker, H element som spenner over hele bredden. (spennvidde ca 11,Sm)

Vi har valgt en planløsning for kontor med enkelkorridor som gir en arealeffe kostnadseffektiv plan. Bygget er delt i 2 soner med bredde modulmål 4,8m o midtsone (korridorsone) på 1,8m. Dette
gir en bygningskropp med bredde (m på 11,4m, med dagslysforhold og et søylefritt interiør, og dermed full fleksibilitet med hensyn til fremtidige endringer i planløsningen.

Yttervegger utføres som fullisolerte vegger av tre/stål med utvendig kledning fasadeplater/panel.
Innvendig overflate av gips/annet plater/panel.

Innervegger er tilpasset romfunksjon, og er en kombinasjon av plassbygde konstruksjoner og systemvegger med og uten glass.

Vinduene er alu-belagte trevinduer i kombinasjon med et fasadesystem i glas aluminium.

Golv/dekker: gulv på grunn og hulldekker av betong har overflate av banebel flis.

Himlinger blir en kombinasjon av synlig himling av betong (elementunderside eller faste himlinger og systemhimlinger tilpasset aktuell funksjon.

Garasjefløy:
Ringmur, bærende isolerte betongelement, HD-element som spenner over 2x bredden. (ca 8,3+8,3m). En del av fløyen er åpen i 2 etasjer, en del er åpen m og en del i to etasjer.

Yttervegger: bærende isolerte betongelement.

Innervegger: i hovedsak som i kontorfløy, men med en del tiltak ihht spesielle romfunksjoner.

Himlinger: i hovedsak som i kontorfløy, men med en del tiltak ihht spesielle romfunksjoner.

Utvidelsesmuligheter:
Utvidelsesmulighetene er først og fremst i 2.etg (og eventuelt i en 3.etg) over garasjer, i og med at man har et parkerings- og manøvreringsbehov på bakk Tomta gir små muligheter til utvidelse uten
å måtte foreta betydelige sprengninger.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en