Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Dyrøy sykehjem og omsorgsboliger

Dyrøy sykehjem og omsorgsboliger består av syv omsorgsboliger,Tiltaket oppføres i en etasje og utføres i bindingsverk med trekledning og saltak. Tiltaket vil tilfredsille lavenergistandard, TEK 17, og husbankens energikrav.

Sykehjem og omsorgsboliger

Dyrøy

2015 -

Dyrøy kommune

ARK, SØK, PGL, LARK

Skisseprosjekt, Forprosjekt

650 m2

3

Totalentreprise

Situasjon

Gjennom omorganisering og ombygging av byggetrinn for omsorgsboliger, og bygging av ny sykehjemsfløy, er det ønsket å ivareta og forsterke de kvaliteter og muligheter som ligger i eksisterende tomt med tanke på topografi, adkomstforhold, dagslys og vindforhold. Denne omorganiseringen og ombyggingen er planlagt for å gi en mer funksjonell utforming både for brukere og ansatte, Dette bidrar også til å gi økt bokvalitet for brukere, og økt kvalitet på tjenestetilbudet. Dette tiltaket vil være tilpasset krav fra både pleiefaglig hold, husbank, arbeidstilsyn og er planlagt mhp universell utforming.

Den nye sykehjemsfløya, sammen med eksisterende bygningsmasse og tilbygg, danner et skjermet uterom hvor det er planlagt sansehage med trinnfri tilgang fra både ny sykehjemsfly og avdelinger.


Byggets logistikk

Nye tilbygg er knyttet på slik at nytt og eksisterende fremstår som en samlet enhet i program og funksjon, samtidig som det er tatt hensyn til varierte bruksmuligheter. Det er lagt vekt på å forberede for en fremtidsrettet pleieomsorg, hvor byggets funksjoner, logistikk, arkitektonisk kvalitet og tekniske løsninger legger til rette for et solid og tilpasningsdyktig bygg.

I ny fløy er beboerrommene lagt i grupper på fire rom med utvidet korridor ved inngangsdørene, fordelt med fellesarealer som stuer og spiserom mellom gruppene, slik at korridoren brytes opp og det gis mulighet for sosial kontakt både for beboere og ansatte. Denne organiseringen gir også en fleksibilitet for tilpassing for eksempel for utagerende beboere, eller endring mellom sykehjem og omsorgsbolig etter behov, uten å måtte bygge om.

I nye tilbygg på avdeling Nord og Rose etableres et nytt beboerrom samt utvidet fellesareal med stue og spiserom. Dette for å gi tilstrekkelig med oppholdsareal for avdelingens beboere i hht arealkrav fra Husbanken.


Byggets uttrykk

Ved valg av byggets utvendige og innvendige uttrykk, er det tatt en helhetlig vurdering av eksisterende situasjon, i kombinasjon med nybygg, for å skape et helhetlig uttrykk på hele bygningsmassen.

Den nye fløyens trekledning er basert på eksisterende sykehjemsfløy, samt fasader i området for øvrig, noe som kan bidra til
en følelse av «hjem» fremfor et institusjonelt preg. Treets taktile og estetiske kvalitet spiller sammen med tanken om et grønt
uteareal, og hvor man oppholder seg i nærhet av fasaden. Innvendig er det forsøkt gitt et tidløst og lunt uttrykk,
med synlig tre i rammer og utforinger, og varme organiske materialer for øvrig i oppholdsrom.

Foto: Dyrøy kommune


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en