Varsel om planoppstart for omsorgsboliger Torvhaugen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Iht. plan- og bygningsloven § 12 – 8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Omsorgsboliger Torvhaugen i Vestvågøy kommune

Omsorgsboliger Torvhaugen

Leknes, Vestvågøy

Omsorgsboliger med personaldel og fellesareal

Vestvågøy kommune v/Prosjekt og infrastruktur

26. november 2020

4. januar 2021

Åsmund Rajala Strømnes

Formålet med planen

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av omsorgsboliger. I tillegg omfatter reguleringsplanen eksisterende sykehjem og barnehage i sørøst.

Det skal etableres totalt 32 nye TFF-boliger og avlastningsboliger, personaldel samt fellesarealer. 24 TFF-boliger og avlastningsboliger med tilhørende personaldel og fellesarealer skal lokaliseres innenfor planområdet, sør fra veien Torvhaugan. Resterende 8 boliger lokaliseres nord fra den kommunale veien innenfor detaljreguleringsplan Torvhaugen, plan-id 201703.

Forskrift om konsekvensutredning

I forbindelse med oppstartsmøtet ble planforslaget vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Her ble det konkludert med at planforslag med tiltak ikke omfattes av forskriften og derfor ikke skal behandles etter denne.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt