Varsel om planoppstart for Nergårdsgata 22B og 24 på Bjerka i Hemnes kommune

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Iht. plan- og bygningsloven § 12 – 8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Nergårdsgata 22B og 24.

Nergårdsgata 22B og 24

Bjerka, Hemnes kommune

Tre leilighetsbygg med totalt 18 boenheter

RTV Eiendom Bjerka AS

24. november 2020

22. desember 2020

Åsmund Rajala Strømnes

Formålet med planen

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for leilighetsbygg med 18 boenheter over tre bygg på to etasjer innenfor planområdet. Utnyttelsesgraden på nåværende tidspunkt vurderes å bli 55%.

Planområdet omfatter hele gnr.149/4/141 og deler av 149/4/38. Avgrensningen vises på kartet under med svart stiplet linje. Det bemerkes at planprosessen kan medføre behov for justering/endring av plangrensen.

Forskrift om konsekvensutredning

I forbindelse med oppstartsmøtet ble planforslaget vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Her ble det konkludert med at planforslag med tiltak ikke omfattes av forskriften og derfor ikke skal behandles etter denne.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt