Varsel om planoppstart for Caroline Harveys veg i Vågan kommune

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Iht. plan- og bygningsloven § 12 – 8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Caroline Harveys veg 13 og 15.

Caroline Harveys veg

Svolvær

Nye leilighetsbygg

Arli Eiendom AS

16. juni 2020

10. august 2020

Åsmund Rajala Strømnes

Formålet med planen

Området er i dag regulert til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Formålet med planarbeidet er å bygge ett leilighetsbygg på hver av tomtene. I dialog med Vågan kommune omfatter planforslaget også deler av kommunens eiendom nord for boligtomtene. Disse arealene foreslås regulert til friområder.

Planforslaget legger opp til å benytte parkeringsbestemmelsene som gjelder for indre by i kommunedelplanen for Svolvær.

I forbindelse med oppstartsmøtet, avholdt med Vågan kommune 28.11.19 og 14.05.2020 ble planforslaget vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven. Her ble det konkludert med at planforslag med tiltak ikke omfattes av forskriften og derfor ikke skal behandles etter denne.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt