Varsel om planoppstart for Borg – Lofotr Vikingmuseet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

LOFOTR og Museum Nord har utarbeidet en strategisk plan for videreutvikling av LOFOTR Vikingmuseum på Borg. Dette er en plan for utvikling av LOFOTR som historieformidler og turistdestinasjon. For å kunne gjøre dette så planlegges det oppført nye bygg innenfor området. Dette er bygg som vil være kopier av bygg fra vikingetiden og som har stått i området. Det er også ønske om et knytte vikingehavna nærmere opp til langhusene. Dette tenkes gjort ved etablering av et nytt formidlingsbygg samt etablering av shelter langs stien ned til havna.

Lofotr

Leknes / Borg

Lofotr AS

15. januar 2021

19. februar 2021

Åsmund Rajala Strømnes

Formålet med planen

Formålet med planen er å legge til rette for videreutvikling av området som en turistdestinasjon. Dette innebærermulighet for nybygg/rekonstruksjoner, etablering av nye stier.

Konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket fanges opp av § 8, Planer og
tiltak som skal vurderes etter forskriftens § 10. Tiltaket fanges opp av punkt a under punktet «Lokalisering og
påvirkning….»
a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og
laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven
Som en del av plandokumentene skal det utarbeides en konsekvensanalyse. Denne skal basere seg på Statens
vegvesens håndbok V712. Det er kun de ikke prissatte konsekvensene som skal utredes. I tråd med forskrift om
konsekvensutrednings § 8 skal det ikke utarbeides et planprogram eller melding om dette. Foreløpig vurdering
konkluderer med at følgende tema skal konsekvensutredes:

- Kulturminner og kulturmiljøer
- Landskap
- Konsekvenser ved havnivåstigning

Konsekvensene skal vurderes opp mot en 0-alternativ som i dette tilfelle vil være utbygging i tråd med gjeldene
reguleringsplan.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt