Varsel om planarbeid for Gartneritunet i Vefsn kommune

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

På vegne av Gartneritunet Mosjøen AS og Vefsn kommune kunngjøres med dette, iht. plan- og bygningsloven § 12 – 8, at det igangsettes oppstart av planarbeid for Gartneritunet i Vefsn kommune.

Gartneritunet

Mosjøen, Vefsn kommune

Gang- og sykkelvei

Gartneritunet AS

4. juni 2020

17. juni 2020

Åsmund Rajala Strømnes

Planområdet omfattes i dag av fire reguleringsplaner; Skjervengan, Helga Viks veg Skjervengan omsorgsboliger og Gang og sykkelvei Austerbygdvegen. Planen som skal utarbeides berører deler av alle disse planene. Formålene som vil berøres og eventuelt endres i planen omfatter boligbebyggelse, friområde og turveg, barnehage og veg.

Planens formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei på eksisterende friområde/turveg, samt legge til rette for tilkomst til denne gang- og sykkelveien fra Austerbygdvegen. Gang- og sykkelforbindelsen vil reguleres inn langs deler av dagens offentlige vei inn til området, samt langs dagens boligformål (eiendom 104/520) for å forbinde gang- og sykkelveien som reguleres inn langs Skjerva. I tillegg til dette vil det etableres en tilkomstvei til eiendom 104/530 fra Helga Viks veg.

Planarbeidet omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning

I forbindelse med utarbeidelse av plan, har partene, tiltakshaver og Vefsn kommune, til hensikt å fremforhandle grunnlag for utbyggingsavtale jfr. plan og bygningslovens kap.17. Utbyggingsavtalen skal sikre at utbygger helt eller delvis gjennomfører de tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, herunder; veianlegg, vann- og avløpsanlegg.

Naboer og grunneiere blir varslet med eget brev.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt