Planarbeid for Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Det skal settes i gang planarbeid for Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen. Planområdet ligger i Leknes kommune i Vestvågøy.

Planarbeid for Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen

Vestvågøy, Leknes kommune

Legge til rette for en utvidelse av eksisterende idrettsbygg

Leknes kommune

10. februar 2020

6. januar 2020

Åsmund Rajala Strømnes, Ingrid Stenersen Bjørklid

Beskrivelse

Planområdet omfattes i dag av én reguleringsplan med flere formål. Under følger en oversikt over de endringer som foreslås gjort. Formålet med endringen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende idrettsbygg. For å få til dette må regulert gang- og sykkelveg sør for eiendommen gnr 18 bnr 316. Gymnasveien 14 flyttes slik at denne reguleres inne på bnr 316. Arealet som nå omreguleres inngår i egen kjøpsavtale mellom Vestvågøy kommune og eier av 18/316. Plangrensen til reguleringsplanen utvides tilsvarende. Eksisterende gang- og sykkelvei på nordsiden av området foreslås omregulert til formål for idrett, slik at det eksisterende området for idrettblir noe utvidet.

Saksdokumenter

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt